Thông báo chào giá


Dịch vụ Giường nằm
2017-12-06 00:00:00.0

Bảng giá thu dịch vụ 01 ngày giường bệnh
(Kèm theo Quyết định số: 208/BVPS ngày 28 tháng 8 năm 2014)

Tin liên quan