Chi tiết tin


Dịch vụ Giường nằm
06/12/2017

Bảng giá thu dịch vụ 01 ngày giường bệnh
(Kèm theo Quyết định số: 208/BVPS ngày 28 tháng 8 năm 2014)