Chi tiết tin


Thông báo Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018
05/02/2018

  • Xem chi tiết tại đây
  • Mẫu SƠ YẾU LÝ LỊCH TỰ THUẬT
  • Mẫu ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012
    của Bộ Nội vụ)