Skip to Content

Giới thiệu Ban giám đốc Giới thiệu Ban giám đốc

BAN GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

 

Q. GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

BS CKII. Võ Thị Thu Hà

 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TIỀN GIANG

BS CKI. Vũ Minh Trọng