Truy cập nội dung luôn

Bảng giá Dịch vụ Y tế Bảng giá Dịch vụ Y tế

1. Bảng giá dành cho đối tượng BHYT

Chi tiết...

2. Bảng giá dành cho đối tượng dân thường

Chi tiết...

3. Bảng giá dịch vụ

  - Bảng giá thu dịch vụ giường bệnh

Xem chí tiết tại đây.

  - Bảng giá thu dịch vụ xét nghiệm

Xem chi tiết tại đây.