Truy cập nội dung luôn

PHÒNG TỒ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG TỒ CHỨC CÁN BỘ

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Địa chỉ: Tầng 6 - Khối nhà chính Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

2. Điện thoại: 02733.887160

3. Email: phongtccbbvpstg@gmail.com

4. Quá trình hình thành:

          Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân từ Phòng Tổ chức Hành chánh của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, được tách ra và thành lập Phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 8/2017 theo Quyết định số 178/QĐ-BVPS ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bệnh viện Phụ sản

5. Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng phòng: CKI ĐD Huỳnh Thị Tuyết Mai.

- Số lượng nhân viên: 02 viên chức (Cử nhân luật: 01, Hộ sinh trung cấp: 01)

Q. Giám đốc Bệnh viện và tập thể phòng TCCB

6. Chức năng: 

         Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện

7. Nhiệm vụ:

        - Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

       - Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

       - Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám Đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

        - Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

        - Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

       - Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

       - Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám Đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

       - Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám Đốc xem xét, giải quyết.      

8. Hoạt động:

 - Quản lý hồ sơ nhân lực

 - Quản lý và điều phối nhân sự giữ các khoa, phòng

 - Tuyển dụng, tiền lương, chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức

 - Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật

         - Tổ chức các buổi báo cáo thời sự, học tập chính trị, Bộ luật, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật… theo quy định của Nhà nước, theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

 - Quy hoạch cán bộ.

 - Kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức.

CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Mẫu 01 - Đơn xin đi học

Mẫu 01b - Đơn xin đi học - ngắn hạn

Mẫu 02 - Đơn xin đi thi

Mẫu 03 - Đơn xin xác nhận nhân viên

Mẫu 04 - Cam kết đi học

Mẫu 05 - Đơn xin xác nhận thâm niên & thu nhập

Mẫu 06 - Đơn xin nghỉ không hưởng lương

Mẫu 07 - Đơn xin xác nhận trực gác tại bệnh viện  

Mẫu 08 - Hồ sơ Chứng chỉ hành nghề y

Mẫu 09 - Tờ khai yêu cầu cấp LLTP

Mẫu 10  Đơn xin nghỉ phép đi nước ngoài

Mẫu 11 - Mẫu báo cáo kết quả sau chuyến đi nước ngoài

Mẫu 12 - SYLL 2C

Mẫu 13- BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN

Mẫu 14- HƯỚNG DẪN GHI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN

Mẫu 15- BÁO CÁO KÊ KHAI TÀI SẢN