Truy cập nội dung luôn

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI VỤ

1. Về cơ cấu tổ chức

Tổng biên chế 13 nhân viên ( 03 nam, 10 nữ ) trong đó :

-01 trưởng phòng

-01 phó phòng và 11 nhân viên

     Trình độ chuyên môn

-01 cao học kinh tế chuyên ngành kế toán

-01 kế toán trung cấp

-11 kế toán đại học

      Trình độ chính trị 

-05 trung cấp chính trị
​-04 sơ cấp chính trị

Hình tập thể Phòng

2. Chức năng :

Phòng Kế toán Tài vụ của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện

Ngoài ra đối với nhân viên kế toán tại phòng Kế toán Tài vụ cần tuân thủ các quy định chung :

Các thành viên phải tuân thủ các quy định của pháp luật về tài chính kế toán;

Khi thay đổi công việc, người làm kế toán cũ phải có trách nhiệm bàn giao công việc kế toán và tài liệu kế toán cho người làm kế toán mới;

Việc khai thác sử dụng tài liệu kế toán phải được sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

Phải có sự phối hợp đồng bộ và hòa hợp giữa các bộ phận kế toán và các đơn vị ( cá nhân) có liên quan;

Làm việc với tinh thần trung thực, chính xác, kịp thời, khách quan, liên tục, có hệ thống, đúng nguyên tắc và rõ ràng.

Hưởng quyền lợi của người lao động theo đúng luật định

Được thanh gia các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn

3. Nhiệm vụ :

-Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

-Theo định hướng hạch toán kinh tế trong các tác khám chữa bệnh , tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh  theo đúng quy định.

-Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.

-Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản , hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

-Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

-Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

-Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện./.