Truy cập nội dung luôn

PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

​​PHÒNG HÀNH CHÁNH QUẢN TRỊ

I. NHÂN SỰ

  • Trưởng phòng: Ths Hồ Thị Đào.

  • Số lượng NV: 16
    • Trưởng phòng: 01
    • Hành chánh    : 03.

  • Bảo vệ: 06.

  • Ô tô: 03.

  • Điện nước: 03.​

II. CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

- Căn cứ kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập kế hoạch công tác của phòng để trĩnh giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng trong bệnh viện theo kế hoạch đã được duyệt, đảm bảo đầy đủ, đúng chủng loại, đúng quy định về quản lý tài chính.

- Tổ chức tốt công tác Quản lý có hệ thống các công văn đi và đến của bệnh viện, hệ thống bảo quản lưu trữ hồ sơ theo quy định. Đảm bảo hệ thống thông tin liên lạc của bệnh viện.

- Đảm bảo công tác tiếp khách, phục vụ các buổi hội nghị toàn bệnh viện.

- Tham gia kiểm tra chế độ bảo quản, sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng của các khoa, phòng trong bệnh viện.

- Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư thiết bị thông dụng của bệnh viện. Quản lý các phương tiện vận tải của bệnh viện.

- Điều động xe ô tô đi công tác và cấp cứu theo quy định. Tổ chức, thực hiện sửa chữa nhà cửa, duy tu, bảo dưỡng các máy thông dụng theo kế hoạch.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ nước sạch, cung ứng điện, hơi để sấy, hấp tiệt trùng và xử lý chất thải bệnh viện.

- Đảm bảo vệ sinh ngoại cảnh sạch, đẹp (vườn hoa, cây cảnh), hệ thống cống rãnh thông thoát trong bệnh viện. Định kỳ tổ chức kiểm tra vệ sinh chung trong bệnh viện.

​III. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC: Không, do mới thành lập từ ngày 01/8/2017.