Truy cập nội dung luôn

Hoạt động Công đoàn Hoạt động Công đoàn

Văn bản trang chủ Văn bản trang chủ

VĂN BẢN MỚI
 Kế hoạch số 36/KH-BVPS Tổ chức tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018
 Thông báo số 37/TB-BVPS về việc Tuyển dụng viên chức sự nghiệp Y tế năm 2018
 Thông báo số 457/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017
 Thông báo số 454/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017
 Thông báo số 458/TB-BVPS về Thay đổi ngày tổ chức Hội nghị Khoa học kỹ thuật năm 2017

Thông báo Thông báo

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1