Truy cập nội dung luôn

PHÒNG TỒ CHỨC CÁN BỘ PHÒNG TỒ CHỨC CÁN BỘ

  PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

1. Địa chỉ: Tầng 6 - Khối nhà chính Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang

2. Điện thoại: 02733.887160

3. Email: phongtccbbvpstg@gmail.com

4. Quá trình hình thành:

Phòng Tổ chức cán bộ tiền thân từ Phòng Tổ chức Hành chánh của Bệnh viện Phụ sản Tiền Giang, được tách ra và thành lập Phòng Tổ chức cán bộ từ tháng 8/2017 theo Quyết định số 178/QĐ-BVPS ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Bệnh viện Phụ sản

5. Cơ cấu tổ chức:

Tổng số: 04 viên chức. Trong đó có 01 Trưởng phòng (ĐDCKI) và 03 nhân viên (02 CN Luật, 01 HSTC)

6. Chức năng: 

Phòng Tổ chức Cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Bệnh viện

7. Nhiệm vụ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chung của Bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển nhân lực để trình Giám Đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám Đốc Bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong Bệnh viện.

Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám Đốc Bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong Bệnh viện để đề xuất với Giám Đốc xem xét, giải quyết.      

8. Hoạt động:

 - Quản lý hồ sơ nhân lực

 - Quản lý và điều phối nhân sự giữa các khoa, phòng

 - Tuyển dụng, tiền lương, chế độ, chính sách cho cán bộ, viên chức

 - Công tác cán bộ, đề bạt, thi đua, khen thưởng, kỷ luật

 - Tổ chức các buổi báo cáo thời sự, học tập chính trị, Bộ luật, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật… theo quy định của Nhà nước, theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

 - Quy hoạch cán bộ.

 - Kế hoạch đào tạo cán bộ, viên chức.

CÁC BIỂU MẪU VĂN BẢN CỦA PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Tham khảo tại đây